UTBILDNINGAR

Jag har en bakgrund som lärare och ansvarig för specialkursen i IT-rätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet. Idag utbildar jag i huvudsak yrkesverksamma personer — främst jurister men också andra yrkesgrupper.

Jag genomför regelbundet specialutformade utbildningar för advokatbyråer, myndigheter och andra organisationer. Det handlar t.ex. om fördjupningskurser inom olika rättsområden, nyhetsuppdateringar och föredrag om rättsliga aspekter på nya tekniska fenomen.

Hos Norstedts Juridik och Fakultetskurser har jag kurser som alla kan anmäla sig till. Nedan listas några aktuella kurser.

Artificiell intelligens i offentlig sektor (Norstedts Juridik)

Användningen av AI aktualiserar rättsliga överväganden inom många olika områden. Kursen ger en översikt över relevanta regelverk och en möjlighet att diskuteras de bedömningar som måste göras. Särskild uppmärksamhet riktas mot dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.).

Dessutom beskrivs kommande EU-lagstiftning på området, framför allt den s.k. AI Act och föreslagna regler för att förbättra tillgången till och användningen av data (Data Act, Data Governance Act m.m.).

I det avslutande passet diskuteras det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt. Det finns tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring arbetssätt och juristen roll.

Juridiken kring artificiell intelligens och data som en resurs (Norstedts Juridik)

Många företag och organisationer använder eller planera att använda artificiell intelligens (AI) i sin verksamhet. Data ses samtidigt alltmer som en värdefull resurs som kan användas för avancerad analys och maskininlärning.

Kursen tar ett helhetsgrepp över den juridik som en sådan verksamhetsinriktning aktualiserar. Det innebär i praktiken en genomgång av relevanta regler inom fler olika rättsområden. Bland annat diskuteras tillämpningen av bestämmelser om dataskydd, immaterialrätt, ansvar och säkerhet samt tillgång till information.

Kommande EU-lagstiftning på området, t.ex. AI Act, Data Act och Data Governance Act analyseras också.

I det avslutande passet diskuteras det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt, t.ex. avtalsfrågor. Det finns tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring arbetssätt och juristen roll.

IT-rätt 2022 (Norstedts Juridik)

En årlig nyhets- och branschdag. Uppdatering, fördjupning och utblick för den som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor. I år äger dagen rum den 13 december i Stockholm och online.

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering (Fakultetskurser)

Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex. regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess och upphovsrätt. Riskerna med molntjänster måste hanteras t.ex. genom val av lämplig leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalet.

Kursen anlägger ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen. Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området. Särskilt fokus riktas mot hanteringen av säkerhetskrav vid användning av molntjänster.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering (Fakultetskurser)

Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och som vill ha en uppdatering om upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om upphovsrättens EU-rättsliga dimension.

Centrala ämnen som behandlas är plattformars och andra mellanhänders rättsliga ställning, länkning, strömning, effekter av AI och big data samt upphovsrättens förhållande till yttrandefriheten.

Beskrivningen av gällande rätt utgår i hög grad från EU-domstolens omfattande praxis från senare år. Denna praxis läggs även till grund för en diskussion om behovet av nya upphovsrättsliga argumentationslinjer. Kursen behandlar även förslaget till svenskt genomförande av direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden.

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar (Fakultetskurser)

Kursen vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill bli uppdaterad och få fördjupade kunskaper inom utvalda områden. Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt förslaget till en ny ePrivacy-förordning.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på särskilda nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Under kursdagen genomgås hur dataskyddsregleringen tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis, gränsdragningen mellan dataskydd och yttrandefrihet samt samtycke som rättslig grund. Vidare analyseras de rättsliga konsekvenserna av användning av pixlar, delaknappar, cookies m.m.

GDPR 1 - Rättslig reglering och praktisk tillämpning (Norstedts Juridik)

Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de centrala bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning.

GDPR 2 - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete (Norstedts Juridik)

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete rent praktiskt kan organiseras och bedrivas. Hur får man genomslag för dataskyddsarbetet i praktiken? Hur genomförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd? Hur bör personuppgiftsincidenter hanteras?

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen? Ett pass behandlar också förutsättningarna för överföring till tredjeland efter EU-domstolens dom i Schrems II-målet.

GDPR 3 – Avancerat dataskydd (Norstedts Juridik)

Hur uppnås ett dataskydd som på djupet är integrerat i verksamheten? Hur ska kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard förstås och hur kan dessa principer genomföras i praktiken?

Allt fler organisationer börjar använda sig av artificiell intelligens och analys av stora datamängder. Under vilka förutsättningar går denna utveckling att förena med GDPR:s krav? Fokus riktas också mot dataskyddskrav i samband med anskaffning av IT och andra avtalsrelaterade frågor.

Under ett inledande nyhetsblock ges en översikt över den senaste rättsutvecklingen och vissa dagsaktuella frågor. Kursen ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera praktiska framgångsfaktorer med andra dataskyddsspecialister.