UTBILDNINGAR

Jag har en bakgrund som lärare och ansvarig för specialkursen i IT-rätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet. Idag utbildar jag i huvudsak yrkesverksamma personer — främst jurister men också andra yrkesgrupper.

Jag genomför regelbundet specialutformade utbildningar för advokatbyråer, myndigheter och andra organisationer. Det handlar t.ex. om fördjupningskurser inom olika rättsområden, nyhetsuppdateringar och föredrag om rättsliga aspekter på nya tekniska fenomen.

Hos Norstedts Juridik och Fakultetskurser har jag kurser som alla kan anmäla sig till. Nedan listas några aktuella kurser.

IT-rätt 2020 (Norstedts Juridik)

En årlig nyhets- och branschdag. Uppdatering, fördjupning och utblick för den som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor.

Den nya dataekonomin - rättsliga aspekter (Fakultetskurser)

Big data, artificiell intelligens (AI), internet of things (IoT) och molntjänster är stora teknik- och affärstrender. Under kursen beskrivs dessa trender och de juridiska konsekvenserna inom olika rättsområden analyseras. Såväl tillämpningen av befintliga regler som framlagda förslag på nya regler behandlas.

Datasskyddslagstiftningen (GDPR), immaterialrätten (”rätten till data”, skydd för AI-genererade verk m.m.) och ansvarsregleringen utgör kursens huvudfokus, men även konsumentskydds- och diskrimineringsregler, konkurrensrätt och regler om vidareutnyttjande av myndighetsinformation (PSI) berörs kortfattat.

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering (Fakultetskurser)

Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex. regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess och upphovsrätt. Riskerna med molntjänster måste hanteras t.ex. genom val av lämplig leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalet.

Kursen anlägger ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen. Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området. Särskilt fokus riktas mot hanteringen av säkerhetskrav vid användning av molntjänster.

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete (Norstedts Juridik)

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete kan bedrivas, hur personuppgiftsansvariga kan fullgöra nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen samt utformning av styrdokument och informationstexter.

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen?

Dataskyddslagstiftningen – nyheter, rättslig fördjupning och särskilda tillämpningar (Fakultetskurser)

Kursen vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen och som vill bli uppdaterad och få fördjupade kunskaper inom utvalda områden. Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt förslaget till en ny ePrivacy-förordning.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på särskilda nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Under kursdagen genomgås hur dataskyddsregleringen tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis, gränsdragningen mellan dataskydd och yttrandefrihet samt samtycke som rättslig grund. Vidare analyseras de rättsliga konsekvenserna av användning av pixlar, delaknappar, cookies m.m.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering (Fakultetskurser)

Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och som vill ha en uppdatering om upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om upphovsrättens EU-rättsliga dimension.

Centrala ämnen som behandlas är plattformars och andra mellanhänders rättsliga ställning, länkning, strömning, effekter av AI och big data samt upphovsrättens förhållande till yttrandefriheten.

Beskrivningen av gällande rätt utgår i hög grad från EU-domstolens omfattande praxis från senare år. Denna praxis läggs även till grund för en diskussion om behovet av nya upphovsrättsliga argumentationslinjer. Kursen behandlar även förslaget till svenskt genomförande av direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden.

IT-avtal (Fakultetskurser)

Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har gett upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster.

Syftet är att ge en bred översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt, ansvarsexponering eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut?

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning (Norstedts Juridik)

Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de centrala bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning.